Privacyverklaring & cookiebeleid

Door de website octoplus.be te bezoeken, je in te schrijven voor de nieuwsbrief en/of contact op te nemen met octoplus, geef je informatie door die eventueel toelaat jou als persoon te identificeren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat met die informatie gebeurt. Je kan erop rekenen dat er zorgvuldig omgegaan wordt met jouw gegevens en dat ze veilig opgeslagen worden. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, want ze bevat essentiële informatie over hoe persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Heb je vragen, neem dan zeker contact op.
 
Ilse Van Damme – octoplus
Molenveldlaan 2A 
3010 Kessel-Lo
+32 485 962170
ilse@octoplus.be
BE 0801.643.830
 
Deze privacyverklaring kan aangepast worden als dit nodig geacht wordt. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 februari 2024.
 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).
 
Door gebruik te maken van deze website accepteer je het privacy- en cookiebeleid.

Verwerkingsgrond persoonlijke gegevens

octoplus verzamelt (persoons)gegevens met het oog op cliëntenbeheer en een goede dienstverlening. Door Google Analytics / cookies worden niet-identificeerbare gegevens geregistreerd. octoplus verzamelt enkel persoonsgegevens wanneer jij beslist om identificatiegegevens mee te delen: wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, wanneer je het contactformulier invult of op een andere manier contact opneemt, en/of in het kader van de door beide partijen afgesproken dienstverlening.

Waarvoor worden jouw gegevens gebruikt?

octoplus gebruikt jouw gegevens:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst,
 • om je (nieuws)berichten te sturen en je te informeren over de dienstverlening van octoplus,
 • om de werking en dienstverlening van octoplus te evalueren en optimaliseren,
 • om jouw vragen te beantwoorden en met jou te communiceren.
Hoe lang worden je gegevens bewaard?

octoplus bewaart jouw (persoons)gegevens zo lang als dat volgens de wet noodzakelijk is en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.

Met wie worden je gegevens gedeeld?

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. octoplus maakt enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.
 
Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief, facturatie,…) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Hoe veilig zijn je gegevens?

octoplus heeft de nodige maatregelen genomen om jouw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen en doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Ilse Van Damme is de enige persoon binnen octoplus die jouw persoonsgegevens kan inkijken en is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 
We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en doen we er alles aan om de schade te beperken. Het verspreid raken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van octoplus.

Wat met gegevens van minderjarigen?

Deze website (en octoplus als organisatie) richt zich niet specifiek op minderjarigen en heeft dus niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor de toestemming hebben van ouders of voogd. octoplus kan echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig is. Indien een bezoeker aangeeft dat er persoonlijke gegevens verzameld werden van een minderjarig persoon, dan kan deze bezoeker contact opnemen via ilse@octoplus.be, waarop de betreffende informatie verwijderd zal worden.

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten, die hieronder op een rijtje gezet worden.

Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan. 
 
Recht op inzage
Je mag octoplus altijd vragen om jouw gegevens in te kijken.
 
Recht op correctie
Je mag octoplus vragen om je gegevens te corrigeren als deze niet correct of onvolledig zijn. 
 
Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop octoplus met je persoonsgegevens omgaat. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing; je hoeft daarvoor geen reden op te geven.
 
Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij octoplus of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst. 
 
Recht op beperking van de verwerking
Je mag octoplus vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken. 
 
Recht om vergeten te worden
Je mag octoplus vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. In dat geval zal octoplus niet langer gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 
Recht om een klacht in te dienen
Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop we bij octoplus omgaan met je gegevens, neem dan zeker contact op. Elke klacht zal grondig in beschouwing genomen worden en zo goed mogelijk opgevolgd worden. Wanneer je op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet gerespecteerd werd, kan je een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (https://www.privacycommission.be).
 
Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?  
Stuur je aanvraag of klacht naar octoplus via een e-mail naar ilse@octoplus.be. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd vragen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we gegevens op om er zeker van te zijn dat je effectief de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. 

Cookies

octoplus.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op je apparaat (computer, tablet, telefoon, smart watch) opgeslagen wanneer de website in je browser wordt geladen. Cookies helpen om de website goed te laten functioneren, hem veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.
 
octoplus gebruikt de volgende types cookies:

 • Essentiële cookies zijn cruciaal voor de basisfuncties van de website. Zonder werkt de website niet op de beoogde manier. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens op.
 • Analytische cookies zorgen ervoor dat, iedere keer wanneer je een website bezoekt, er een (anonieme) cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.
  Zo kunnen de volgende data verzameld worden:
  1.   het aantal unieke bezoekers
  2.   hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  3.   welke pagina’s gebruikers bekijken
  4.   hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  5.   bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

Voor het gebruik van analytische cookies is jouw toestemming vereist. Je kan je cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen. Daarnaast kan je cookies ten allen tijde blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kan je je browser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst, of kan je aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser.
  
In blogartikelen kan gebruik gemaakt worden van content die op andere sites wordt gehost en op octoplus.be wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube-video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op octoplus.be onvoorziene cookies tegen? Laat het weten via ilse@octoplus.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Contact opnemen?

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, je rechten wenst uit te oefenen of de door jou verstrekte gegevens wenst te wijzigen, kan je contact opnemen met octoplus door een e-mail te sturen naar ilse@octoplus.be.

Scroll naar boven