Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
 1. octoplus: octoplus (vertegenwoordigd door Ilse Van Damme), gevestigd te Molenveldlaan 2A, 3010 Leuven, ondernemingsnummer 0801.643.830.
 2. Klant: degene met wie octoplus een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: octoplus en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens octoplus.
 2. octoplus en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. octoplus en de klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van anderen uitdrukkelijk uit.
Artikel 3 – Aanbod en bestelling
 1. Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant de dienst(en) die hij/zij wenst te bestellen en stelt hij/zij octoplus hier telefonisch, per e-mail of via een online formulier van in kennis.
 2. octoplus behoudt het recht de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.
Artikel 4 – Prijzen
 1. octoplus hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. octoplus mag de prijzen van diensten en producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. octoplus en de klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag af waar mogelijk.
Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn
 1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de overeengekomen betalingstermijn op de bankrekening van octoplus te staan.
 2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een dienst of product pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door octoplus.
 3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 4. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. De betalingstermijnen die octoplus hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de (overeengekomen) betalingstermijn heeft betaald, de klant automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat octoplus aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 6. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door octoplus, dan moet hij/zij nog steeds de afgesproken prijs betalen.
Artikel 6 – Gevolgen van te late betaling
 1. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, worden de volledige openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is octoplus gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van octoplus, vanaf de vervaldag de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 3. Wanneer de klant in verzuim is, moet hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan octoplus.
 4. Wanneer de klant niet op tijd betaalt, mag octoplus haar verplichtingen opschorten totdat de klant heeft betaald.
Artikel 7 – Herroepingsrecht
 1. Een consument die diensten bestelt bij octoplus beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst om deze ongedaan te maken (zonder opgave van reden). Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijk, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag. 
 2. De consument kan gebruik maken van zijn/haar bedenktijd/herroepingsrecht door een mail te sturen naar ilse@octoplus.be.
 3. Indien van toepassing, zal octoplus het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen.
 4. De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.
Artikel 8 – Garantie
 1. Wanneer de klant en octoplus een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor octoplus enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
 1. octoplus voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie en voor de correctheid van deze informatie.
 3. De uitvoeringstermijnen die door octoplus werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden octoplus niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.
 4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van octoplus, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij/zij zich op de door octoplus verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.
 5. Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door octoplus dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen een termijn van 10 werkdagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 6. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft octoplus de keuze tussen het vervangen van de desbetreffende diensten of het terugbetalen van de prijs van deze diensten.
Artikel 10 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
 1. octoplus verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de klant verstrekte vertrouwelijke informatie. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien octoplus verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.
 2. De klant geeft toestemming aan octoplus om zijn/haar naam en e-mailadres op te nemen in een klantenbestand om de klant te informeren over de (overige) diensten en producten van octoplus. octoplus staakt deze informatieverstrekking van zodra de klant schriftelijk heeft aangegeven dit niet te wensen.
 3. octoplus behandelt persoonsgegevens van de klant overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
 4. De klant verbindt zich tot het vertrouwelijk omgaan met iedere informatie betreffende (de werking van) octoplus waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij/zij kan verwachten dat verspreiding ervan octoplus schade kan berokkenen.
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
 1. De informatie, logo’s, slogans, huisstijl, enz. die via de website van octoplus toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan de klant wordt verstrekt, zoals (didactische) materialen, documenten, hand-outs, brochures, enz. berusten uitsluitend bij octoplus dan wel, indien dit uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 3. De door octoplus geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor ze werd(en) verstrekt.
 4. Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de door octoplus verstrekte informatie of diensten te (re)produceren, verkopen of verspreiden.
 5. De bepalingen uit dit artikel 11 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.
Artikel 12 – Voortijdige beëindiging of opschorting van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen octoplus en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 3. Wanneer zich een overmachtssituatie voordoet waardoor octoplus één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat octoplus ze kan nakomen. Onder overmacht valt onder meer: ziekte, stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen, stakingen, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, werkonderbrekingen, noodtoestanden (bv. brand, epidemie, aardbeving, overstroming, daden van oorlog of terrorisme, enz.).
 4. octoplus hoeft in een overmachtssituatie geen vergoeding aan de klant te betalen.
 5. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de klant als octoplus de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 6. Indien octoplus op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, behoudt octoplus het recht op de betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 7. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van octoplus, deze laatste haar verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en octoplus zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen een redelijke termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.
 8. Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem/haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen.
 9. In geval van insolvabiliteit van de klant of in geval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en octoplus, is octoplus ertoe gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen tot de dag van integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid octoplus
 1. Wanneer octoplus aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst. Aansprakelijkheid van octoplus voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 2. Wanneer octoplus aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Elk recht van de klant op schadevergoeding van octoplus vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Artikel 14 – Wijziging overeenkomst
 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de klant en octoplus de overeenkomst aanpassen.
Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden
 1. octoplus mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag octoplus altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal octoplus zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.
 5. De algemene voorwaarden die op de website van octoplus vermeld worden, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.
Artikel 16 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat octoplus bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de levering van de diensten, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.
 3. Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.
 4. Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, is de rechtbank van het volgende gerechtelijk arrondissement bevoegd: Leuven.

Ongewijzigd van kracht sinds 1 oktober 2023.

Scroll naar boven